Prelungirea dreptului de şedere. Permisul de şedere temporară.

1. Acte şi documente necesare pentru reîntregirea familiei:
1. Străini căsătoriţi cu străini titulari ai unui drept de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. copia permisului de şedere a celui care a solicitat admisia;
c. certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile competente, traduse, supralegalizat / apostilat;
d. declaraţia scrisă a solicitantului / alte documente din care să rezulte că nu există o stare de poligamie;
e. declaraţia scrisă a solicitantului din care să rezulte că vor locui împreună;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe (vezi Anexe )

2. Membrii de familie ai străinului titular a unui drept de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. copia permisului de şedere a celui care a solicitat admisia;
c. certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăurii de rudenie eliberate de autorităţile competente, traduse, supralegalizate / apostilate;
d. declaraţia în formă autentică / document eliberat de o instituţie medicală;
e. declaraţia scrisă a solicitantului din care să rezulte că vor locui împreună;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală;
j. taxe (vezi Anexe )

3. Străini căsătoritiţi cu cetăţeni români:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române (original / copie);
d. declaraţia scrisă din care să rezulte că străinul nu mai are încheiată o altă căsătorie;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe )

4. Străini care convieţuiesc cu cetăţeni români:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de naştere al copilului, cetăţean român, rezultat în urma convieţuirii dintre solicitant şi cetăţeanul român şi declaraţia în formă autentică a cetăţeanului român din care să rezulte că aceştia convieţuiesc;
d. documente din care să rezulte că acesta nu are încheiată o căsătorie;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe )

5. Membrii de familie - copii minori necăsătoriţi
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. certificatul de naştere ori alte acte prin care se face dovada legăturii de rudenie, eliberate de autorităţile competente, traduse şi supralegalizate / apostilate (original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe )

6. Membrii de familie - rude de gradul I în linie ascendentă:
a. documentul de trecere a frontierei (original/copie);
b. documentul de identitate al cetăţeanului român;
c. documente din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe )

 

 

2. Acte şi documente necesare pentru activităţi economice
Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. autorizaţia de desfăşurare a activităţii;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului în care se desfăşoară activitatea economică (original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe )


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. autorizaţia de desfăşurare a activităţii (original / copie);
c. dovada deţinerii legale a spaţiului în care se desfăşoară activitatea economică(original / copie);
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe )

 

 

 

3. Acte şi documente necesare pentru activităţi profesionale

Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. dovada faptului că solicitantul exercită în mod efectiv activitatea profesională (original / copie);
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada asigurării sociale (original / copie);
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe ).


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. dovada faptului că solicitantul exercită în mod efectiv activitatea profesională (original / copie);
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada asigurării sociale (original / copie);
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe )

 

 

 

4. Acte si documente necesare pentru activitati comerciale
Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b.certificat constatator;
c. certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale (original / copie);
d. actele constitutive ale societăţii comerciale (original / copie);
e. hotărârea judecătorească de înfiinţare (original / copie);
f. planul de afaceri;
g. documente care atestă investiţia realizată în conformitate cu planul de afaceri;
h. dovada fondurilor necesare derulării investiţiei;
i. dovada mijloacelor de întreţinere
j. dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediul social si punctele de lucru (original / copie);
k. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original / copie);
l. dovada asigurarii sociale
m. adeverinţă medicală
n. taxe (vezi Anexe ).


Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. certificat constatator;
c. certficatul de înmatriculare al societăţii comerciale (original / copie);
d. ultima cerere de înscriere de menţiuni;
e. certificat cu principalii indicatori economico-financiari / bilantul economico - financiar;
NOTA: certificatul emis de formatiunile teritoriale ale Ministerului Finanţelor trebuie să cuprindă principalii indicatori ai societatii comerciale, conform ultimelor situatii financiar - contabile anuale simplificate (bilantul la 31.12), pe baza carora se poate constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege, astfel: cifra de afaceri, investiţii totale, contul de profit şi pierderi, dividende calculate şi plătite asociaţilor; în situatia in care strainul nu poate prezenta - din motive independente de vointa sa - acest certificat, va fi solicitat rezultatul financiar - contabil (bilanţul contabil la 31.12) - original şi copie - urmand ca, până la soluţionarea cererii să fie prezentat acest document.
f. dovada mijloacelor de întreţinere; ( în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor pe perioada valabilităţii permisului de şedere; dovada trebuie sa rezulte din activitatea legal desfăşurată pe teritoriul României, prin intermediul societatii comerciale);
g. dovada deţinerii legale a spaţiilor pentru sediu social şi pentru punctele de lucru (original / copie);
h. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
i. dovada asigurării sociale;
j. adeverinţă medicală;
k. taxe (vezi Anexe ).

 

 

 

5. Acte şi documente necesare pentru angajarea în muncă
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. solicitarea scrisă din partea angajatorului ;
c. permisul de muncă valabil (original / copie);
d. contractul individual de muncă;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
g. dovada asigurării sociale;
h. adeverinţă medicală;
i. taxe (vezi Anexe ).

 

 

 

6. Acte şi documente necesare pentru studii
1.1. Prima prelungire a dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. scrisoare de acceptare la studii (copie);
c. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe ).

1.2.Prelungiri ulterioare ale dreptului de şedere:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
c. dovada mijloacelor de întreţinere;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. adeverinţă medicală;
f. taxe (vezi Anexe ).

 

 

 

7. Acte şi documente necesare pentru pentru persoanele ce se află pe teritoriul României în mod independent
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. permisul de şedere temporară eliberat anterior;
c. documente din care să rezulte că există una dintre situaţiile prevăzute la art. 65 alin. 1;
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit ;
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe )

 

 

 

8. Acte şi documente necesare pentru activităţi umanitare sau religioase
1. Activităţi umanitare:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul Comisiei interdepartamentale pentru coordonarea şi sprijinirea activităţilor umanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);
d. adeverinţă medicală;

2.Activităţi religioase:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul Ministerului Culturii şi Cultelor;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (când este cazul; original / copie);
d. adeverinţă medicală;
e. dovada asigurării sociale;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. taxe (vezi Anexe )

 

 

9. Alte situaţii de prelungire a dreptului de şedere

1. Străinii detaşaţi:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adresă din partea societăţii la care este detaşat;
c. permis de muncă (original / copie);
d. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original / copie);
e. dovada mijloacelor de întreţinere;
f. dovada asigurării sociale;
g. adeverinţă medicală;
h. taxe (vezi Anexe ).

2. Tratament medical:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. scrisoare de acceptare la o instituţie medicală; L-AM PUS PE HIDDEN: în condiţiile legii (art. 68, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002 cu modificările şi completările aduse de OUG 113/2005) sau după caz dovada necesităţii continuării tratamentului medical;
c. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada asigurării sociale;
f. taxe (vezi Anexe ).

3. Administratori ai unei societăţi comerciale
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. adresă din partea societăţii la care este administrator;
c. contractul de mandat valabil;
d. certificat constatator;
e. adresă de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
f. dovada mijloacelor de întreţinere;
g. dovada spaţiului de locuit
h. dovada asigurării sociale;
i. adeverinţă medicală
j. taxe (vezi Anexe ).

4. Alte activităţi care nu contravin legii Române:
a. documentul de trecere a frontierei (original / copie);
b. avizul autorităţilor competente (când este cazul);
c. documente justificative din care să rezulte necesitatea şederii în România;
d. dovada mijloacelor de întreţinere;
e. dovada asigurării sociale;
f. adeverinţă medicală;
g. taxe (vezi Anexe ).

5. Apatrizii de origine română

- în condiţiile art. 68, alin.1, lit. d din OUG 194/2002 cu modificările şi completările aduse de OUG 113/2005;

6. Străinilor a căror şedere este în interesul statului român;

 

 

Anexă


I. ADMISIA ÎN ROMÂNIA
a.

19 RON
(190.000 ROL)
taxă consulară - O. G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.

b. 3 RON
(30.000 ROL) taxă consulară, reprezentând taxă cerere - O. G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.

c. 2 RON
20.000 ROL contravaloarea formularelor tip (invitaţii).

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330108.

II. REGLEMENTAREA DREPTULUI DE ŞEDERE TEMPORARĂ.
a. 60 USD taxă consulară pentru prelungirea dreptului de şedere temporară - O. G. nr. 24 / 1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

b. 10 USD taxă consulară pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a copilului minor inclus în paşaportul părinţilor - O. G. nr. 24 / 1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

c. 6 USD taxă consulară pentru serviciul prestat în regim de urgenţă - O. G. nr. 24 / 1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Contravaloarea în lei a acestor sume, provenite din schimbul valutar, se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.
La depunere, chitanţa va fi însoţită de borderoul de schimb valutar.

d. 3 RON
(30.000 ROL) taxă consulară, reprezentând taxă cerere - O. G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.

e. 1 RON
(10.000 ROL) taxă extrajudiciară de timbru, pentru schimbarea reşedinţei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1278 / 2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 36 / 2002 privind impozitele şi taxele locale.

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului local cu nr. 21340202.

f. 394,25 RON
(3.942.500 ROL) contravaloarea eliberării unui permis de şedere temporară

Taxa se achită în contul R.A. - A.P.P.S. IBAN RO 60CECEB50333RON0009500,
deschis la C.E.C. - sector 5.


III. SOLICITAREA DREPTULUI DE ŞEDERE PERMANENTĂ

a.
3 RON
(30.000 ROL)

taxă consulară, reprezentând taxă cerere - O. G. nr. 24 / 1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / CEC în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.


IV. ELIBERAREA PERMISULUI DE ŞEDERE PERMANENTĂ
a. 3 RON
(30.000 ROL) taxă consulară, reprezentând taxă cerere - O.G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / CEC în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.

b. 125 RON
(1.245.000 ROL) taxă consulară - O. G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / CEC în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.

c. 394,25 RON
(3.942.500 ROL) contravaloarea eliberării unui permis de şedere permanentă

Taxa se achită în contul R.A. - A.P.P.S. IBAN RO 60CECEB50333RON0009500,
deschis la C.E.C. - sector 5.

V. ALTE TAXE
a. 24,2 RON
(242.000 ROL) contravaloarea titlului de călătorie.

Taxa se achită în contul R.A. - A.P.P.S. IBAN RO 22CECEB50333RON0009505,
deschis la CE.C. - sector 5

b. 254 RON
(2.540.000 ROL) contravaloarea paşaportului pentru persoană fără cetăţenie
Taxa se achită în contul R.A. - A.P.P.S. IBAN RO 33CECEB50333RON0009501,
deschis la CE.C. - sector 5

c. 32 RON
(315.000 ROL) taxă consulară, paşaport pentru persoane fără cetăţenie - O.G. nr. 24 / 1992, privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Taxa se achită la Trezorerie / C.E.C. în contul bugetului de stat cu nr. 20330102.


VI. Următoarele categorii de cetăţeni străini beneficiază de:

a.
scutire la plata preţului permisului:
a1. bursieri din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar (cetăţeni străini plus cetăţeni străini de origine română pentru care statul român suportă toate cheltuielile);

a2. lectorii, profesorii care îşi desfăşoară activitatea în România pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interministeriale în care se stabileşte expres scutirea de plată;

a3. cetăţenii străini cu domiciliul permanent în România, pensionari ai statului român cu venituri sub salariul minim pe economie, cu vârsta peste 60 ani şi care nu beneficiază de drepturi sociale din partea altui stat;

a4. apatrizii de origine română repatriaţi în baza unor înţelegeri internaţionale, care nu dispun de mijloace financiare şi numai după ce în prealabil au fost interogaţi şi verificaţi de către reprezentanţii Autorităţii pentru Străini;

a5. nebursierii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar pentru care statul român plăteşte taxa de şcolarizare;

a6. nebursierii din învăţământul preuniversitar, universitar şi postuniversitar care plătesc taxa de şcolarizare ca şi studenţii români;

b.

reduceri la plata preţului permisului.
b1.

cetăţenii străini de origine română căsătoriţi cu cetăţeni români şi care au venitul pe familie mai mic decât venitul minim pe economie, vor beneficia de reducere de la 3.942.500 lei la 1.245.000 lei, adică echivalentul a 30 euro.

 

 

 

Sursa: http://aps.mai.gov.ro/