Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul

Tipul de client

Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 


Dictionar explicativ roman DEX online 
Procedura din 06/08/2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 10/09/2007

CAPITOLUL I
Scop

Art. 1. - Prezenta procedura stabileste cadrul normativ privind autorizarea si reautorizarea dirigintilor de santier in conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994.
Art. 2. - Procedura prezinta modalitatea si tehnicile de autorizare, respectiv reautorizare, domeniile de autorizare si de valabilitate a autorizatiilor.
Art. 3. - Autorizarea specialistilor care exercita functia de diriginte de santier este obligatorie, indiferent de forma de organizare, pentru toate lucrarile de constructii precizate la art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 4. - Autorizarea dirigintilor de santier de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoana autorizata la organismul de autorizare si nici nu ii exonereaza pe acestia de obligatiile si responsabilitatile ce le revin.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Art. 5. - Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru autorizarea si reautorizarea dirigintilor de santier.
Art. 6. - Autorizarea se refera la evaluarea capacitatii tehnice si a experientei profesionale a specialistilor care solicita obtinerea autorizatiei in vederea exercitarii functiei de diriginte de santier.
Art. 7. - Reautorizarea dirigintilor de santier se face la solicitarea titularului de autorizatie, in cel mult 3 luni dupa expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.
Art. 8. - (1) Titularul autorizatiei poate solicita reautorizarea o singura data, in conditiile prevazute de prezenta procedura.
(2) Daca solicitarea de reautorizare este depusa dupa 3 luni de la data expirarii autorizatiei, se initiaza procedura de autorizare.
Art. 9. - Specialistii, indiferent de cetatenie, angajati de persoane fizice sau juridice pentru urmarirea executiei lucrarilor ce se realizeaza pe teritoriul Romaniei se autorizeaza in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

CAPITOLUL III
Cadrul legal

Art. 10. - La baza prevederilor cuprinse in prezenta procedura au stat urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;
- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, prevazut in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007;
- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, prevazut in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL IV
Termeni utilizati

Art. 11. - In contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurala sunt definiti dupa cum urmeaza:
a) diriginte de santier - persoana fizica investita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii;
b) autorizare - procedura prin care Inspectoratul de Stat in Constructii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale in constructii, atesta ca o persoana care indeplineste cerintele de calificare si experienta profesionala stabilite prin prezenta procedura este competenta sa efectueze activitatea de dirigentie de santier;
c) autorizatie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de diriginte de santier in domeniile autorizate;
d) suspendarea autorizatiei - intreruperea temporara a valabilitatii autorizatiei pentru unul sau mai multe domenii autorizate;
e) anularea autorizatiei - suspendarea definitiva a valabilitatii autorizatiei;
f) invatamant universitar de lunga durata - invatamant universitar cu durata de 4-6 ani, incheiat cu examen de licenta sau de diploma si titlu de licentiat in profilul si in specializarea urmate;
g) invatamant universitar de scurta durata - invatamant universitar cu durata de 3 ani, incheiat cu examen de absolvire si diploma care specifica specializarea dobandita.

CAPITOLUL V
Cerinte si domenii de autorizare

Art. 12. - (1) Domeniile in care se autorizeaza dirigintii de santier, precum si cerintele obligatorii de invatamant universitar si vechime profesionala in domeniu sunt cuprinse in tabelul de mai jos.
(2) Categoriile de importanta ale constructiilor sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cuprins in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 766/1997.

NOTA Avocatnet:
Tabelul se regaseste in anexe


Art. 13. - (1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, in unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevazute la art. 12, cu conditia respectarii tuturor conditiilor de invatamant universitar, vechime (si autorizare de specialitate, daca este cazul).
(2) Pentru domeniile de autorizare 2, 3 si 5 din tabelul prevazut la art. 12 obtinerea unei categorii de importanta a constructiilor superioare da dreptul dirigintelui de santier sa desfasoare activitati inclusiv pentru categoriile inferioare.
(3) Candidatii care solicita autorizarea ca "Diriginte de santier", detin un titlu universitar sau de doctor in stiinte tehnice si activeaza in domeniul de autorizare pot obtine aceasta autorizare fara a mai sustine examen, in baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare.

CAPITOLUL VI
Procedura autorizarii

Art. 14. - Autorizarea dirigintilor de santier se face de catre Inspectoratul de Stat in Constructii prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale in constructii.
Art. 15. - Comisiile de autorizare se constituie si isi desfasoara activitatea conform Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii.
Art. 16. - (1) Autorizarea consta in declararea ca "admis" a candidatului in urma sustinerii de catre acesta a examenului de autorizare, desfasurat conform schemei de principiu (anexa nr. 1).
(2) Autorizatia are o valabilitate de 4 ani.
(3) Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 5.
CAPITOLUL VII
Documentele solicitate in vederea autorizarii

Art. 17. - Admiterea la examenul de autorizare se face in baza dosarului de autorizare compus din:
a) cerere din partea candidatului (conform modelului prezentat in anexa nr. 2);
b) curriculum vitae (conform modelului prezentat in anexa nr. 4);
c) diploma de absolvire (copie legalizata sau vizata pentru conformitate de secretarul comisiei de autorizare);
d) doua recomandari din partea unor institutii privind activitatea desfasurata in domeniul pentru care solicita autorizarea;
e) autorizari (ANRGN, ANRE etc.);
f) foto 3 x 4 cm;
g) dovada achitarii cheltuielilor de autorizare (depusa dupa analizarea si admiterea dosarului);
h) copie de pe cartea de munca (acolo unde este cazul).
Art. 18. - (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizeaza si comunica solicitantului, pe loc sau in cel mult 5 zile, domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis sa participe la examenul de autorizare.
(2) Dosarele incomplete sunt restituite candidatilor in vederea completarii.
(3) Dosarele candidatilor care nu indeplinesc cerintele de autorizare prevazute in art. 12 sunt respinse.
Art. 19. - Solicitantii care in ultimii 3 ani nu au desfasurat activitate in domeniul pentru care solicita autorizarea trebuie sa prezinte dovada privind participarea la o forma de instruire profesionala in domeniu.
Art. 20. - In vederea reautorizarii, candidatul trebuie sa depuna la secretariatul inspectoratului judetean in constructii pe raza caruia lucreaza urmatoarele documente:
a) cerere prin care se solicita reautorizarea (anexa nr. 3);
b) copie de pe autorizatie;
c) memoriu de activitate in perioada de valabilitate a autorizatiei;
d) autorizari (ANRGN, ANRE etc.);
e) foto 3 x 4 cm;
f) dovada achitarii cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare).
Art. 21. - Candidatii care nu au desfasurat activitate de diriginte de santier in domeniul autorizat in perioada de valabilitate a autorizatiei vor sustine examen de autorizare in conditiile prevazute la art. 16.

CAPITOLUL VIII
Desfasurarea examenului de autorizare

Art. 22. - Data stabilita pentru sustinerea examenului in vederea autorizarii se comunica la sediul inspectoratelor judetene si teritoriale in constructii, cu cel putin 15 zile inainte de examenul de autorizare.
Art. 23. - Examenul de autorizare se desfasoara in limba romana si consta intr-un test-grila ce contine:
a) intrebari privind legislatia si reglementarile tehnice din domeniul calitatii constructiilor;
b) intrebari din domeniul sistemului calitatii;
c) intrebari din domeniul tehnic aferent activitatii pentru care se solicita autorizarea.
Art. 24. - Bibliografia pentru examen va fi pusa la dispozitia solicitantilor de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pe site-ul www.isc-web.ro sau de secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.
Art. 25. - Sunt considerati admisi candidatii care au obtinut nota 7.
Art. 26. - Rezultatele obtinute se afiseaza la sediul inspectoratului teritorial in constructii unde a fost sustinut examenul, in termen de maximum 10 zile de la incheierea sesiunii.
Art. 27. - Contestatiile se pot depune in termen de 7 zile de la data afisarii oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Contestatiile depuse dupa aceasta data nu se iau in consideratie.
Art. 28. - Candidatii care nu se prezinta la examen se pot prezenta la urmatorul examen cu aceleasi cheltuieli de autorizare. Daca, din motivele mentionate anterior, candidatii renunta sa se prezinte la examen si in urmatoarea sesiune de examene, contravaloarea cheltuielilor de autorizare se returneaza.
Art. 29. - Autorizatiile se emit de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, centralizat la nivel national.
Art. 30. - Inspectoratul de Stat in Constructii inregistreaza autorizatiile emise in registrul de evidenta a autorizatiilor, iar lista persoanelor autorizate si domeniile de autorizare se publica pe site-ul Inspectoratului de Stat in Constructii www.isc-web.ro.
Art. 31. - (1) Reautorizarea se face in baza analizei dosarului intocmit conform prevederilor art. 20 si a sustinerii unui interviu. Tematica abordata va fi bazata pe bibliografia tehnica si legislativa specifica domeniului de autorizare si pe activitatea practica a candidatului.
(2) Candidatii respinsi la examenul de reautorizare se pot inscrie la un nou examen de autorizare.
Art. 32. - Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii poate dispune suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neindeplinirea corespunzatoare a responsabilitatilor si atributiilor specifice, la propunerea inspectoratelor in constructii teritoriale si judetene sau a investitorului.
Art. 33. - (1) Cheltuielile pentru autorizare sunt in valoare de 200 lei si se percep pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 6, 8 si 9 din tabelul prevazut la art. 12, pentru care acestea se percep pe subdomenii.
(2) Cheltuielile pentru autorizare se indexeaza prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii.
CAPITOLUL IX
Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii

Art. 34. - Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitate de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru unitati, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unitati de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii.
Art. 35. - In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
1. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
2. verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
3. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
4. participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
5. predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
7. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
8. verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
9. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
10. verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
11. verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
12. interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
13. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
14. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
15. interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
16. participarea la verificarea in faze determinante;
17. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
18. interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
20. urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
21. transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
22. dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;
23. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
24. urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
25. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
26. urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
27. asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
28. urmarirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
29. predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Art. 36. - Obligatiile prevazute la art. 35 nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
Art. 37. - Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 35, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.
CAPITOLUL X
Suspendarea/limitarea/anularea autorizatiilor

Art. 38. - Suspendarea autorizatiei se face pe o perioada de la 1 la 6 luni, in cazul incalcarii in mod repetat a obligatiilor ce-i revin in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice aferente domeniului de autorizare.
Art. 39. - Anularea autorizatiei se face in situatiile in care:
a) titularul a incalcat obligatiile ce-i revin conform prezentei proceduri, avand deja o suspendare a autorizatiei in decursul unui an;
b) exercita activitati de dirigentie in afara domeniului de autorizare si a categoriei de importanta a constructiei pentru care a fost autorizat.
Art. 40. - Propunerile privind suspendarea, limitarea sau anularea autorizatiei se fac de catre inspectoratul judetean in constructii (care a constatat abaterea), in baza unui referat prin care se motiveaza propunerea respectiva. Referatul, vizat de inspectorul teritorial sef, se inainteaza inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea luarii unei decizii.
Art. 41. - (1) Inspectoratul de Stat in Constructii va comunica in scris titularului decizia de suspendare sau anulare a unei autorizatii (anexa nr. 6), in termen de 10 zile de la emiterea ei.
(2) Inspectoratul de Stat in Constructii va elabora lista autorizatiilor suspendate sau anulate si o va transmite spre stiinta tuturor inspectoratelor teritoriale si judetene din tara.
Art. 42. - (1) Titularii autorizatiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a desfasura activitatea pentru care au fost autorizati, pe perioada de suspendare sau anulare a autorizatiei.
(2) Titularii autorizatiilor anulate trebuie sa depuna autorizatia la inspectoratul judetean in constructii pe raza caruia isi au domiciliul, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii.
Art. 43. - Titularii autorizatiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare, in conditiile prevazute la art. 16.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art. 44. - Specialistii autorizati in baza derogarilor eliberate conform Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier pot fi reautorizati in conditiile art. 31.
Art. 45. - Autorizatiile de inspectori/diriginti de santier emise de Inspectoratul de Stat in Constructii anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor pentru care au fost emise.
Art. 46. - Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentei proceduri se fac de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, prin Directia generala autorizare, avizare, atestare - Directia autorizare si atestare si inspectoratele teritoriale si judetene in constructii.
Art. 47. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta procedura.

»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 10-11-2007, ora 20:07 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();