Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul

Tipul de client

Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 


Dictionar explicativ roman DEX online 
Pasapoarte


DOMENIILE DE COMPETENTA ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENTA SI ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE - functioneaza in cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti incepand cu data de 01.03.2005 si isi desfasoara activitatea in baza O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata, modificata si completata de Legea nr. 362/2002, O.U.G. nr. 50/2004, aprobata, modificata si completata de Legea nr. 520/2004 si H.G. nr. 1693/14.10.2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.
- SOLUTIONEAZA CERERILE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 248/20.07.2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULATII A CETATENILOR ROMANI IN STRAINATATE SI H.G. NR. 94/26.01.2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 248/2005, ALE TRATATELOR SI CONVENTIILOR INTERNATIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE;
- ASIGURA ELIBERAREA, ÎN SISTEM DE GHISEU UNIC, A PASAPOARTELOR SIMPLE, ÎN COLABORARE CU SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR DIN SUBORDINEA CONSILIILOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI;
- ADMINISTREAZA, GESTIONEAZA SI VALORIFICA REGISTRELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, DE EVIDENTA A PASAPOARTELOR;
- FURNIZEAZA PERMANENT, ÎN CADRUL SISTEMULUI NATIONAL INFORMATIC DE EVIDENTA A PERSOANELOR, INFORMATII NECESARE ACTUALIZARII REGISTRULUI NATIONAL DE EVIDENTA A PASAPOARTELOR SIMPLE;
- ASIGURA ÎNSCRIEREA DE MENTIUNI ÎN PASAPOARTE, ÎN CONDITIILE LEGII;
- ORGANIZEAZA, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, GESTIONAREA SI CONTROLUL ELIBERARII PASAPOARTELOR;
- ÎNDEPLINESTE SI ALTE ATRIBUTII STABILITE PRIN REGLEMENTARI LEGALE;
- ÎN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR LEGALE SPECIFICE, COOPEREAZA CU INSTITUTIILE ABILITATE DIN DOMENIUL ORDINII PUBLICE, SECURITATII SI APARARII NATIONALE, CU SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE, LOCALE SI JUDETENE, DE EVIDENTA A PERSOANELOR, CU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI CU ORICE ALTE INSTITUTII, DACA ESTE CAZUL.

Cetatenii romani nu pot detine in acelasi timp decat un singur pasaport simplu valabil, cu exceptia cazurilor care justifica detinerea simultana a doua sau mai multe pasapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
In conformitate cu Ordinul Ministrului Administratie si Internelor nr. 1286/04.05.2006 "Cetatenii romani pot detine simultan doua sau mai multe pasapoarte simple numai in urmatoarele cazuri:
A) Cand titularul declara ca urmeaza sa calatoreasca in state intre care exista stare de beligeranta sau conflict diplomatic. Numarul pasapoartelor simple detinute in acest caz nu poate fi mai mare decat numarul statelor de destinatie, aflate in situatia respectiva.
B) Cand titularul detine pasapoarte simple care contin vize valabile, iar ca urmare a epuizarii filelor destinate aplicarii acestora calatoria in alte state decat cele care au emis vizele nu mai este posibila. In acest caz, titularul poate detine suplimentar un singur pasaport simplu fata de cele aflate in situatia respectiva.
C) Cand titularul a depus pasaportul simplu pentru obtinerea unor vize si trebuie sa calatoreasca de urgenta in strainatate, facand dovada acestor situatii. In acest caz, titularul poate detine suplimentar un singur pasaport simplu.Informatii referitoare la taxele specifice eliberarii pasaportului simplu
- Taxele se achita anticipat, iar chitantele pe numele solicitantului vor fi prezentate in original;
- Taxa consulara se achita la agentiile CEC sau Trezoreria Statului iar taxa pentru emiterea pasaportului la agentiile CEC sau sucursale BCR.

DOCUMENTE SI INFORMATII NECESARE ELIBERARII PASAPORTULUI

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de cãtre solicitanti, insotite de urmãtoarele documente:
- cerere model nr. 1
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este insotitã de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentãrii buletinului de identitate sau cãrtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- pasaportul anterior, dacã este cazul.


DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI PASAPORT IN CAZ DE FURT, PIERDERE, DETERIORARE SAU DISTRUGERE

- cerere model nr. 3
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este insotitã de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentãrii buletinului de identitate sau cãrtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;

PIERDEREA pasaportului se declarã de titular la cea mai apropiatã unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie in care titularului va declara pe propria rãspundere imprejurãrile producerii evenimentului.
In cazul declarãrii FURTULUI pasaportului simplu, este necesarã prezentarea dovezii eliberate de organele de politie. In cazul declarãrii FURTULUI pasaportului simplu in strãinãtate, adeverinta va fi insotitã si de o traducere a acesteia, efectuatã de un traducãtor autorizat.
In cazul DISTRUGERII pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorate sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sã cuprindã elemente care sã facã posibilã identificarea documentului.


Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procurã specialã, autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
In acest caz, cererile vor fi insotite de urmãtoarele documente:
- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate al titularului, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este insotitã de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentãrii buletinului de identitate sau cãrtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- pasaportul anterior, dacã este cazul;
- procura specialã, autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
- 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strãinãtate, una dintre fotografii va fi aplicatã pe procurã sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmatã de functionarul consular, prin semnãturã si stampilã;
- actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.
In situatia depunerii cererilor prin procurã specialã autentificatã la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strãinãtate, copiile documentelor mentionate, respectiv actul de identitate si pasaportul titularului, se certificã de cãtre functionarul consular, nefiind in acest caz necesarã prezentarea lor in original.
IMPORTANT !

NU ESTE OBLIGATORIE PREZENTA MINORULUI CARE NU A IMPLINIT VARSTA DE 14 ani la depunerea cererii. in acest caz, vor fi prezentate, pe langa documentele necesare, si 2 fotografii color identice, cu dimensiunile 35 x 45 mm pentru pasaport individual si cu dimensiunile 25 x 35 mm pentru includerea in pasaportul unuia dintre parinti. confirmarea fotografiei reprezentandu-l pe minor se face de catre parinti in fata functionarului care primeste cererea.

MINORII CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI

A. Cererile care privesc INCLUDEREA (cerere model nr. 4) in pasapoartele ambilor pãrinti sau in pasaportul unuia dintre acestia vor fi insotite de urmãtoarele documente:
- certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
- declaratia celuilalt pãrinte prin care isi exprimã acordul cu privire la includerea minorului sau certificatul de deces, hotãrarea judecãtoreascã de incredintare a minorului rãmasã definitivã si irevocabilã, in original si copie xerox;
- actele de identitate ale pãrintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;
Includerea minorilor in pasapoartele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor simple, este scutita de plata taxelor consulare.
In cazul includerii ulterior eliberãrii ulterior eliberãrii pasapoartelor pãrintilor, taxele sunt urmãtoarele:
• 3 lei RON - taxa consularã - pentru titularul pasaportului;
• 3 lei RON - includerea - pentru fiecare minor ce urmeaza a fi inclus;
Declaratiile privind acordul cu privire la includerea minorului pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezintã si actele de identitate valabile ale pãrintilor, in original si copie xerox.
Declaratiile pot fi autentificate in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strãinãtate, precum si in fata autoritãtilor strãine, acestea din urmã trebuind sã indeplineascã conditiile de supralegalizare prevãzute de lege sau sã aibã aplicatã apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 05.10.1961.
Cererile pentru includerea minorului ulterior eliberãrii pasapoartelor pãrintilor se depun personal de catre acestia numai la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple al Municipiului Bucuresti - din str. Nicolae Iorga nr. 27-29, sector nr. 1.

B. Cererile care privesc ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleazã de cãtre ambii pãrinti, de pãrintele supravietuitor, de pãrintele cãruia i-a fost incredintat minorul prin hotãrare judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã sau, dupã caz, de reprezentantul legal.
Cererile pot fi formulate doar de cãtre unul dintre pãrinti atunci cand este imputernicit de cãtre celãlalt pãrinte prin procurã specialã, autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand existã acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii.
Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre pãrinti nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererile prevãzute mai sus, pot fi formulate de o persoanã imputernicitã de cãtre pãrinti prin procurã specialã, autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
Cererile model (2) vor fi insotite de urmãtoarele documente:
- certificatul de nastere al minorului, in original si copie xerox;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- pasaportul anterior, dacã este cazul;
- actele de identitate ale pãrintilor sau al reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox;


In cazul in care in certificatul minorului numele parintilor difera fata de actele de identificare ale acesora, se vor prezenta si documentele privind modificarile respective (certificat de casatorie, hotarare de divort ramasa definitiva si irevocabila, decizia de schimbare a numelui s.a.m.d.) in original si copie xerox.

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERÃRII UNUI PASAPORT SIMPLU MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI:


Cererile (model nr. 1) vor fi insotite de urmãtoarele documente:
- cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original si copie xerox. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este insotitã de certificatul de nastere, in original si copie xerox. In cazul prezentãrii cãrtii de identitate provizorii, se vor anexa 2 copii xerox;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- pasaportul anterior, dacã este cazul;
- declaratia ambilor pãrinti, a pãrintelui supravietuitor, a pãrintelui cãruia i-a fost incredintat minorul prin hotãrare judecãtoreascã rãmasã definitivã si irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal, care sã ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
- certificatul de deces, hotãrarea judecãtoreascã de incredintare a minorului rãmasã definitivã si irevocabilã, in original si copie xerox, in cazul in care se prezintã doar declaratia unuia dintre pãrinti.

Declaratiile privind acordul cu privire la eliberarea pasaportului simplu pentru minor pot fi date in fata functionarului care primeste cererea. In acest caz, se prezintã si actele de identitate valabile ale pãrintilor, in original si copie xerox.
Declaratiile pot fi autentificate in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, precum si in fata autoritãtilor strãine, acestea din urmã trebuind sã indeplineascã conditiile de supralegalizare prevãzute de lege sau sã aibã aplicatã apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 05.10.1961.

In cazul declaratiilor autentificate de autoritãtile strãine, care indeplinesc conditiile de supralegalizare prevãzute de lege sau au aplicatã apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 05.10.1961, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizatã.STABILIREA DOMICILIULUI IN STRAINATATE

Cererile pentru aplicarea in pasaportul simplu a mentiunii privind stabilirea domiciliului in strãinãtate sau pentru eliberarea unui pasaport simplu cu mentionarea domiciliului in strãinãtate (cerere model nr. 5) se completeazã in 2 exemplare si vor fi insotite de urmãtoarele documente:
- pasaportul simplu si copia xerox (2 exemplare)a filei informatizate si, dupã caz, a filelor in care sunt aplicate mentiuni cu privire la dobandirea dreptului de sedere pe teritoriul acelui stat;
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• in cazul aplicãrii mentiunii privind stabilirea domiciliului in strãinãtate in pasaportul simplu se va achita taxa consularã in valoare de 22 lei RON ;
• in cazul eliberãrii unui pasaport simplu cu mentionarea domiciliului in strãinãtate se vor achita:
- 32 lei RON - taxa consularã;
- 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- certificatele de stare civilã, in original si copie xerox (2 exemplare);
- documentele eliberate de autoritãtile statului de domiciliu, in original si copie xerox (2 exemplare), impreunã cu traducerea in limba romanã, efectuatã de un traducãtor autorizat, din care sã rezulte una dintre urmãtoarele situatii:
• a dobandit un drept de sedere pentru o perioadã de cel putin un an sau, dupã caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, in decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
• a dobandit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, in scopul reunificãrii familiale cu o persoanã care domiciliazã pe teritoriul acelui stat;
• a dobandit un drept de lungã sedere sau, dupã caz, un drept de sedere permanentã pe teritoriul statului respectiv;
• a dobandit cetãtenia statului respective;
- 2 fotografii color recente identice, cu dimensiunea 3,5 X 4,5 cm.


Cetãteanul roman care si-a stabilit domiciliul in strãinãtate are obligatia ca la inmanarea pasaportului in care a fost aplicatã mentiunea de stabilire a domiciliului in strãinãtate sã predea actul de identitate care atestã domiciliul in Romania, emis de autoritãtile romane.
Dovada domiciliului in strãinãtate pentru cetãteanul roman minor se poate face fie cu propriul pasaport in care este mentionat statul de domiciliu, fie cu pasapoartele ambilor pãrinti, in cazul in care acestia au domiciliu in acelasi stat sau, dupã caz, cu pasaportul unuia dintre pãrinti si declaratia celuilat pãrinte, prin care isi exprimã acordul cu privire la domiciliu, datã in fata functionarului care primeste cererea sau autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, dacã a fost datã in fata autoritãtilor strãine, care indeplineste conditiile de supralegalizare prevãzute de lege sau sã aibã aplicatã apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga la 05.10.1961. In cazul declaratiilor autentificate de autoritãtile strãine, vor fi prezentate atat originalul, cat si o traducere legalizatã.
Certificatele de stare civilã eliberate de autoritãtile strãine sunt acceptate numai dupã efectuarea transcrierii in registrele de stare civilã romane.

Persoanele care din motive obiective nu se pot prezenta personal, pot depune cererile prin mandatar, cu procurã specialã, autentificatã in tarã de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
In acest caz, cererile vor fi insotite de documentele mentionate mai sus, si:
- dovada achitãrii taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului:
• 32 lei RON - taxa consularã;
• 64,20 lei RON - costul pasaportului;
- procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
- 2 foto color (dimensiune 3,5 X 4,5 cm) ale titularului. In cazul procurilor autentificate in strãinãtate, una dintre fotografii va fi aplicatã pe procurã sau pe cerere, identitatea titularului fiind confirmatã de functionarul consular, prin semnãturã si stampilã ca si copiile documentelor mentionate ce se certifica de catre functionarul consular, caz in care nu mai este necesara prezentarea lor in original;
- actul de identitate, aflat in termen de valabilitate, al mandatarului, original si copie xerox.PROGRAMUL DE AUDIENTE AL CONDUCERII SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI: 10:00-12:00PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

LUNI 8:00 – 18:00
MARŢI 8:00 – 18:30
MIERCURI 8:00 – 18:00
JOI 8:00 – 18:00
VINERI 8:00 – 16:30COORDONATELE DE CONTACT ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BUCURESTI, Str. Nicolae Iorga, nr. 27 - 29, sector 1
TELEFON 021.212.96.26

Director: Comisar sef CORINA MORARU
Director adj.: Subcomisar DUDEA CRISTIAN

NOTA:

CATEGORIILE DE CERERI CARE SE DEPUN NUMAI LA GHISEELE DIN STR. NICOLAE IORGA NR. 27 - 29:

1. Cereri de eliberare a pasapoartelor in regim de urgenta;
2. Cereri pentru eliberarea pasapoartelor in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii;
3. Cereri pentru includerea ulterioara a minorului in pasapoartele parintilor;
4. Cereri pentru aplicarea mentiunilor de stabilire a domiciliului in strainatate.

** In cazul cererilor de includere a minorului, odata cu eliberarea pasaportului parintelui depuse la birourile de evidenta persoanelor constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti nu este necesara prezenta minorului. In acest caz se vor prezenta 2 (doua) fotografii (2,5 x 3,5 cm) care vor fi aplicate pe cererea tip, model 4 si certificate de parintele solicitant in fata functionarului care primeste cererea.


CETATENII ROMANI CARE AU DOMICILIUL SAU RESEDINTA IN MUNICIPIUL BUCURESTI, DEPUN PERSONAL CERERILE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE DIN STR. NICOLAE IORGA NR. 27 - 29, SECTOR 1, SAU LA BIROURILE DE EVIDENTA PERSOANELOR CONSTITUITE LA NIVELUL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, DUPA CUM URMEAZA:

SECTORUL1

BIROUL 1 - Sectia de Politie Nr. 1 - Str. Constantin Daniel nr. 1
PROGRAM:
Primiri - Eliberari (JOI 9.00 - 13.30 si 14.00 - 18.00)

BIROUL 2 - Sectia de Politie Nr. 2 - Str. Arhitect Ion Mincu nr. 15
PROGRAM:
Primiri - Eliberari (MARTI 9.00 - 13.30 si 14.00 - 18.00)

BIROUL 3 - Sectia de Politie Nr. 3 - Str G-ral Berthelot nr. 34
PROGRAM:
Primiri - Eliberari (VINERI 9.00 - 13.30 si 14.00 - 18.00)

BIROUL 4 - Sectia de Politie Nr. 4 - Str. Ion Neculce nr. 6
PROGRAM:
Primiri - Eliberari (LUNI 9.00 - 13.30 si 14.00 - 18.00)

BIROUL 5 - Sectia de Politie Nr. 5 - B-dul Bucurestii Noi nr. 54
PROGRAM:
Primiri - Eliberari (MIERCURI 9.00 - 13.30 si 14.00 - 18.00)

SECTORUL 2

BIROUL 1 - Sectia de Politie Nr. 6 - Str. Greceanu Paul nr. 36

LUNI
Primiri 14,00 – 18,00
Eliberări 13,00 – 14,00, 18,00 – 19,00
MARŢI
Primiri 09,00 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
MIERCURI
Primiri 14,00 – 18,00
Eliberări 13,00 – 14,00, 18,00- 19,00
JOI
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
VINERI
Eliberări 13,00- 16,00

BIROUL 3 - Sectia de Politie Nr. 8 - Soseaua Mihai Bravu nr. 137

MARŢI
Primiri 9,00 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
MIERCURI
Primiri 14,00 – 18,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
JOI
Primiri 9,00 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
VINERI
Eliberări 13,00- 16,00

* Se primesc documentele pentru eliberarea pasapoartelor simple numai pentru cetatenii care au domiciliul sau resedinta pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 2.

SECTORUL 3

BIROUL 2 - Sectia de Politie Nr. 11 - Calea Vitan nr. 43
PROGRAM:
Primiri (LUNI 8.30 - 12.00 si MIERCURI 14.00 - 17.30)
Eliberari (LUNI 12.00 - 13.00 si MIERCURI 17.30- 18.30)

BIROUL 3 - Sectia de Politie Nr. 12 - Str. Stefan Nicolau nr. 2
PROGRAM:
Primiri (LUNI 14.00 - 17.30 si MIERCURI 8.30 - 12.00)
Eliberari (LUNI 17.30 - 18.30 si MIERCURI 12.00- 13.00)

BIROUL 4 - Sectia de Politie Nr. 13 - Str. Aleea Ciucea nr. 2
PROGRAM:
Primiri (MARTI 14.00 - 17.30 si JOI 8.30 - 12.00)
Eliberari (MARTI 17.30 - 18.30 si JOI 12.00- 13.00)

BIROUL 5 - Sectia de Politie Nr. 23 - Str. Rodnei nr. 52
PROGRAM:
Primiri (MARTI 8.30 - 12.00 si JOI 14.00 - 17.30)
Eliberari (MARTI 12.00 - 13.00 si JOI 17.30- 18.30)

SECTORUL 4

BIROUL 1 - Sectia de Politie Nr. 14 - Str. Oitelor nr. 10

LUNI
Primiri 14,30 – 18,30
Eliberări 18,30 – 19,30
JOI
Primiri 8,30 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00

SECTORUL 5

BIROUL 1 - Sectia de Politie Nr. 17 - Str. Taranu Grigore nr. 10

BIROUL 2 - Sectia de Politie Nr. 18 - Str. Miculescu C-tin nr. 14

SECTORUL 6

BIROUL 2 - Sectia de Politie Nr. 21 - Str. Desrobirii nr. 23

LUNI
Eliberări 13,00 – 14,00, 18,00 – 19,00
MARŢI
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00 – 19,00
MIERCURI
Primiri 14,00 – 18,00
Eliberări 13,00 – 14,00, 18,00- 19,00
JOI
Primiri 8,30 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00- 19,00
VINERI
Eliberări 13,00- 16,30

BIROUL 3 - Sectia de Politie Nr. 22 - Drumul Taberei nr. 14

LUNI
Primiri 14,00 – 18,00
Eliberări 13,00 – 14,00, 18,00 – 19,00
MARŢI
Primiri 8,30 – 13,00
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00 – 19,00
MIERCURI
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00 – 19,00
JOI
Eliberări 13,00- 14,00, 18,00 – 19,00
VINERI
Eliberări 13,00- 16,30TERMENELE DE ELIBERARE A PASAPOARTELOR

Termenele în care se solutionează cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple sau pentru includerea minorului în pasaportul unuia dintre părinti nu poate fi mai mare de 20 zile lucrătoare.*)

În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate , termenul de eliberare a pasapoartelor este de 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererilor.*)

Termenul pentru solutionarea cererilor depuse în regim de urgentă, cu plata corespunzătoare a tarifului suplimentar de 100 RON , nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.*)

*) – în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 94/2006.

ATENTIE!

CERERILE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE ÎN REGIM DE URGENTĂ SE DEPUN NUMAI LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE din Str. Nicolae Iorga nr. 27 – 29, Sector 1.

IMPORTANT!!!

- TERMENUL DE SOLUTIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR DEPUSE LA SEDIUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE DIN STR. NICOLAE IORGA NR. 27 – 29 ESTE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
- ÎN REGIM DE URGENTĂ, CU ACHITAREA TARIFULUI SUPLIMENTAR DE 100 RON -2 ORE
- ÎN REGIM NORMAL - 7 ZILE LUCRĂTOAREVALABILITATEA PASAPOARTELOR ESTE STABILITÃ DUPÃ CUM URMEAZÃ:

a) 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 14 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsã intre 14 si 25 de ani;
c) 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani.

Valabilitatea mentiunii privind inscrierea minorilor in pasaportul pãrintelui este de 3 ani, dar nu mai mare decat valabilitatea pasaportului, precum si decat perioada rãmasã panã la implinirea varstei de 14 ani de cãtre acestia.Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I. la nr. de telefon 0800.806.806, linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Va multumim ca ati accesat acest site si speram ca informatiile prezentate va sunt utile. In sensul unei mai bune prezentari a informatiilor continute pe acest site asteptam sugestiile dumneavoastra.Descarca Formulare

Audienta
Cerere tip pentru inscrierea in audienta (.pdf/107 KB)

 

 

»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 27-01-2008, ora 14:52 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();