Proceduri de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2008-2009

Cap.1 Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Elevii claselor a VIII-a susţin teze cu subiect unic la disciplinele stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Media generală obţinută la aceste teze cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în licee şi în învăţământul profesional de stat, organizat în şcoli de arte şi meserii.
(2) Media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a.
Art. 2. Admiterea elevilor în învăţământul liceal şi profesional de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezentele proceduri .
Art. 3. (1) Conform legii, învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depăşesc cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
(2) Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a (cumulat pentru liceu şi şcoli de arte şi meserii), la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor din promoţia anului 2008.
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2008, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 14 septembrie 2008 inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal sau la şcolile de arte şi meserii, la cursuri de zi.
(4) Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 14 septembrie 2008 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal sau la şcolile de arte şi meserii doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Art. 4. (1) Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.
(2) Calculul mediei de admitere se face astfel:
TU + ABS = MA, 2
unde:
TU = media generală obţinută la tezele cu subiect unic;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
MA = media de admitere.
(3) Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(4) In prezentele proceduri, pentru elevii care au absolvit invatamantul gimnazial pana in anul 2007 inclusiv, se va inlocui, dupa caz, sintagma „tezele cu subiect unic" cu sintagma „examenul de capacitate", pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv, respectiv cu sintagma „testele nationale", pentru absolventii gimnaziului din perioada 2004-2007.
Art. 5. (1) Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii, la invatamantul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.
(2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind,
in ordine, urmatoarele criterii:
a) media generala obtinuta la tezele cu subiect unic;
b) media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
c) media notelor obtinute la proba de limba si literatura romana din cadrul tezelor cu subiect unic;
d) media notelor obtinute la proba de matematica din cadrul tezelor cu subiect unic;
e) media notelor obtinute la proba de limba materna din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.
(3) In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc exista candidati cu optiunea
exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile
mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi
la optiunea solicitata.
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.
(2) In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe profiluri, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pana la data de 1 mai a anului in care se organizeaza admiterea, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri si calificari profesionale.
(3) In cazul scolii de arte si meserii, repartizarea se efectueaza in functie de oferta scolii, pe cele 16 domenii ale pregatirii de baza.
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocationala - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, inainte de inceperea inscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate in Anexa III a prezentului ordin.
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic si la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic - arte vizuale si la profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel:
3 Apt. + MA. = MFA, 4
unde: Apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculata conform Art.4); MFA = media finala de admitere.
(3) Pentru profilul artistic - muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se
calculeaza astfel:
Apt. + MA. = MFA, 2
unde: Apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculata conform Art.4); MFA = media finala de admitere.
(4) Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeaza astfel:
Apt. + 3 MA. = MFA, 4
unde: Apt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculata conform Art.4); MFA = media finala de admitere.
(5) Media finala de admitere, mentionata la alin. (2), (3) si (4), se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(6) La profilurile militar si pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins.
Art. 9. Candidatii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizata, putandu-se inscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi scoli sau la celelalte licee sau scoli de arte si meserii.
Art. 10. (1) Liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva. Proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pana la data de 1 martie a anului in care se organizeaza admiterea.
(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. In situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat in anexa la fisa de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic"; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere.
(3) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2).
(4) In situatia in care candidatul a obtinut, la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, o nota mai mica decat 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere, fara a completa rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic" si fara a modifica in alt mod anexa fisei. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in limba materna respectiva.
(5) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna
(indiferent daca au promovat-o sau nu) isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de
provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la tezele cu subiect unic" (una dintre ele fiind, eventual, limba materna in care a studiat disciplinele la gimnaziu).
(7) Candidatii la liceele/clasele cu predare in limba minoritatilor, care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut teze unice la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu optiuni in perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienta. scolile generale de provenienta a acestor candidati vor completa, in fisa de inscriere, notele obtinute de acestia la tezele cu subiect unic pentru proba de limba si literatura materna.
(9) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare in limbile minoritatilor nationale decat acei candidati care au studiat in limba materna si, deci, au sustinut tezele cu subiect unic la limba respectiva, sau care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, inscrise in fisa.
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizeaza clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va organiza o proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza in perioada mentionata in calendarul admiterii, conform metodologiei aflate in Anexa IV a prezentului ordin.
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba mentionata la alin. (1) se face cu note. In situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 6, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat in anexa fisei de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere.
(3) In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decat 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere fara a completa rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna" si fara a modifica in alt mod fisa. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in regim bilingv a limbii moderne respective.
(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(5) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere.
(6) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv decat acei candidati care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, inscrise in fisa.
(7) In cazul in care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, exista candidati cu optiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obtinut nota mai mare la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
(8) Candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar.
(9) Candidatii, care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, vor putea opta, in cadrul liceului la care au fost repartizati, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai sustine alta proba de verificare a cunostintelor de limba.
(10) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne a
candidatilor care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, mentionata la
alin. (1), mai raman locuri libere, unitatile de invatamant organizeaza o noua proba de verificare a
cunostintelor de limba.


Cap.2 Coordonarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat

Art. 12. (1) Coordonarea la nivel national a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de Comisia Nationala de Admitere.
(2) Comisia Nationala de Admitere se compune din:
a) presedinte - secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului;
b) vicepresedinti - directori generali/directori din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) 1-3 secretari - inspector! de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
d) 4-5 membri - directori si inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
(3) Componenta nominala a Comisiei Nationale de Admitere se stabileste, anual, prin ordin al
ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Art.13. Atributiile Comisiei Nationale de Admitere sunt urmatoarele:
a) elaboreaza procedurile de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat;
b) stabileste modelul fisei de inscriere si al anexei acesteia si il transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie;
c) transmite inspectoratelor scolare judetene numarul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a la licee si la scolile de arte si meserii;
d) instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti;
e) organizeaza si doteaza un Centru National de Admitere, in care se vor desfasura activitatile de creare a bazei de date la nivel national si de repartizare computerizata;
f) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii in judetele tarii, urmarind respectarea prevederilor din prezentele proceduri;
g) controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile din centrele zonale de inscriere, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial si cele de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional isi desfasoara activitatea;
h) poate delega observatori ai Comisiei Nationale de Admitere, care sa controleze si sa indrume
activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor din
centrele de inscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judetene/a
municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Admitere, in cazul constatarii unor nereguli
in desfasurarea inscrierii la licee sau scoli de arte si meserii, schimbari in componenta
comisiilor mentionate la alineatul anterior si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati;
i) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile
de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si prezinta concluziile acestei analize
conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
j) propune ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului modificari in procedurile de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat din anii urmatori.
Art. 14. Coordonarea, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. La randul sau, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti organizeaza comisii in centrele zonale de inscriere, comisii de inscriere in unitatile de invatamant gimnazial si comisii de admitere in unitatile de invatamant liceal si profesional.
Art. 15. (1) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:
a) presedinte - inspector scolar general sau inspector scolar general adjunct;
b) secretari - 1 - 3 inspectori scolari;
c) membri - 1 - 5 cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.

(2) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, monitorizeaza si raspund de modul de desfasurare a admiterii in licee si in scoli de arte si meserii in judetul respectiv/municipiul Bucuresti;
b) raspund de transmiterea in scoli a prezentelor proceduri si a tuturor reglementarilor privitoare la admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, precum si de asigurarea cadrului pentru informarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor in legatura cu acest subiect;
c) elaboreaza, pana la data de 31 ianuarie a anului scolar in care se organizeaza admiterea, impreuna cu directorii scolilor generale si ai liceelor, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea admiterii absolventilor invatamantului gimnazial in licee si scoli de arte si meserii; acest plan cuprinde, in mod obligatoriu, planificarea perioadei actiunilor de consiliere si de orientare a elevilor din clasa a Vlll-a si a parintilor acestora, planificarea perioadei actiunilor de informare a parintilor referitor la modalitatea de organizare a inscrierii, planificarea perioadei actiunilor de prezentare a ofertei educationale a liceelor si a unitatilor de invatamant profesional, planificarea perioadei actiunilor de dotare a centrelor zonale de inscriere cu logistica necesara inscrierii;
d) stabilesc si anunta unitatilor de invatamant, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi si asigura repartizarea acestora pe locurile anuntate;
e) asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, asa cum sunt acestea trecute in fisa de inscriere; coordoneaza completarea bazei de date, pe masura ce se incheie semestrul al doilea, respectiv tezele cu subiect unic, cu mediile de absolvire, mediile generale de la tezele cu subiect unic si mediile de admitere, precum si cu notele obtinute la tezele cu subiect unic, pentru probele de limba si literatura romana, matematica, istorie/geografie si limba si literatura materna (daca este cazul);
f) repartizeaza, pe unitati de invatamant, cifra de scolarizare primita pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri, formate din 3 cifre, si le aloca pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat, pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare (pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale). Pentru a evita confuziile si greselile de completare a fiselor de inscriere, codurile pentru specializarile de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul in care se afla codurile pentru scoli de arte si meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi intre 100 si 300, iar codurile pentru scolile de arte si meserii intre 400 si 500;
g) asigura tiparirea unei brosuri care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat, brosura pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a;
h) organizeaza un Centru de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, dotat cu tehnica
de calcul performanta, in care sa se alcatuiasca baza de date pentru inscrierea in licee si scoli
de arte si meserii la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Sediul acestui
centru poate fi la inspectoratul scolar, la o unitate de invatamant, la Casa Corpului Didactic,
la o universitate din capitala de judet - daca aceasta exista si este dotata corespunzator - etc.,
cu conditia ca sediul acestui centru sa fie conectat la INTERNET;
i) stabilesc si transmit unitatilor de invatamant gimnazial, dupa analiza situatiei la nivel local,
numarul de centre zonale de inscriere pe judet, precum si arondarea unitatilor de invatamant
gimnazial la aceste centre zonale de inscriere. La stabilirea centrelor zonale de inscriere se va
avea in vedere dotarea tehnica si cu personal de specialitate a fiecarui centru, astfel ca
numarul absolventilor de clasa a VIII-a arondati la un centru sa permita inscrierea acestora in
timpul prevazut de prezenta metodologie. In masura in care dotarea cu calculatoare si
existenta personalului de specialitate este asigurata, inspectoratul poate decide ca fiecare
unitate de invatamant, care are clase gimnaziale, sa fie centru zonal de inscriere;
j) organizeaza un centru special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte judete, in care afiseaza si listele cu liceele si scolile de arte si meserii la care acestia au fost repartizati;
k) asigura, in masura in care este posibil, dotarea corespunzatoare a centrelor zonale de inscriere cu calculatoare legate in retea si conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum si consumabile in cantitate suficienta, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapida a situatiilor de la inscrierea din toate unitatile de invatamant;
l) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in centrul special de inscriere, o comisie
formata din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de inscrierea candidatilor proveniti din alte judete pentru admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat;
m) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din centrul special de inscriere, care coordoneaza activitatea in respectivul centru si tine permanent legatura cu comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti;
n) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in fiecare centru zonal de inscriere, o
comisie formata din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat;
o) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de inscriere, care coordoneaza activitatea in respectivul centru si tine permanent legatura cu comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti;
p) pot decide numirea unor vicepresedinti sau secretari in comisiile din centrele zonale de
inscriere, in functie de necesitati; q) instruiesc presedintii comisiilor din centrele zonale de inscriere si presedintii comisiilor de
inscriere/admitere din unitatile de invatamant; efectueaza, daca este cazul, schimbari ale
presedintilor si membrilor comisiilor din centrele zonale de inscriere, precum si ale
membrilor din comisiile de inscriere/admitere din unitatile de invatamant; r) iau toate masurile pentru asigurarea securitatii documentelor scrise sau informatice legate de
inscrierea in invatamantul liceal si profesional de stat, avand in vedere inclusiv devirusarea
dischetelor sau a CD-urilor pe care se transmit informatiile de la centrele de inscriere la
centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti; s) transmit, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, modelul electronic al fisei de inscriere
sau, dupa caz, asigura un numar suficient de fise, pentru a permite inscrierea tuturor
candidatilor, respectand intocmai modelul comunicat de Comisia Nationala de Admitere;
coordoneaza si indruma operatiile de completare a fiselor de inscriere, de verificare a fiselor
listate de calculator si de corectare a eventualelor erori; t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, care sa
tina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informatia corecta si actualizata despre
inscrierea la invatamantul liceal si profesional de stat; u) afiseaza, in fiecare unitate de invatamant gimnazial si in fiecare centru de inscriere, situatia
centralizata pe judet (municipiul Bucuresti) a numarului de absolventi, corespunzator
fiecarei transe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.). v) coordoneaza sustinerea probelor de aptitudini, precum si a probelor de verificare a
cunostintelor de limba materna sau moderna; w) la sfarsitul fiecarei etape de inscriere, centralizeaza si difuzeaza, in fiecare unitate gimnaziala
si in fiecare centru zonal de inscriere, informatia in legatura cu locurile ramase disponibile la
unitatile de invatamant liceal si profesional de stat din municipiul Bucuresti/judetul respectiv; x) valideaza listele cu candidatii declarati admisi la licee si la scoli de arte si meserii; y) coordoneaza si verifica afisarea, in scolile generale, respectiv in unitatile de invatamant liceal
si profesional de stat, a listelor cu candidatii declarati admisi; z) elaboreaza si transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului raportul cu privire la
modul de desfasurare a admiterii, in termen de 10 zile de la incheierea acesteia si propun
eventuale modificari ale procedurilor de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat. Art.16. (1) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial este alcatuita
din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) secretar - secretarul sef sau secretarul unitatii de invatamant;
c) membri - dirigintii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. (2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial au urmatoarele atributii:
a) organizeaza, in tot cursul anului scolar si, in special, in a doua jumatate a semestrului al doilea, actiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a si a parintilor acestora, referitor la modalitatea de inscriere in invatamantul liceal si profesional de stat, la prevederile cuprinse in procedurile de organizare si desfasurare a admiterii, la graficul inscrierii in invatamantul liceal si profesional de stat etc.
b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolventii clasei a VIII-a din scoala si transmiterea ei la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti;
c) verifica documentele candidatilor, calculeaza media generala a tezelor cu subiect unic, media de absolvire a claselor V-VIII si media de admitere;
d) completeaza fisele de inscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu notele de la tezele cu subiect unic, cu media generala a tezelor cu subiect unic si cu media de admitere.
e) raspund de transcrierea corecta a datelor in fisele de inscriere si verifica, impreuna cu elevii, cu parintii si dirigintii, corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor, a optiunilor din fisa scrisa si concordanta acesteia cu fisa din calculator; efectueaza corectarea greselilor sesizate, inainte de transmiterea fiselor la centrul zonal de inscriere. Completarea incorecta a datelor din fisa de inscriere de catre membrii comisiei de inscriere atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati si a presedintelui comisiei, care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz;
f) stabilesc si anunta din timp, elevilor si parintilor acestora, graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor absolventilor clasei a VIII-a. Graficul sedintelor de instruire va fi semnat de directorul unitatii de invatamant, aprobat de presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si afisat la avizierul scolii;
g) participa, prin reprezentanti stabiliti de directorul unitatii de invatamant, la sedintele de completare a optiunilor elevilor;
h) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei, care sa ofere
informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru completarea fiselor de optiuni sau
pentru a solicita informatii referitoare la admitere;
i) informeaza elevii si parintii asupra rezultatelor obtinute la tezele cu subiect unic, la nivelul
judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si asupra numarului de elevi
corespunzator fiecarei transe de medii de admitere;
j) consiliaza parintii si elevii, fara a le influenta optiunile, pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza, prezentand toate informatiile necesare cu privire la unitatile de invatamant (filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, calificari profesionale, contraindicatii medicale pentru anumite calificari profesionale etc.), la prevederile prezentelor proceduri, inclusiv cu privire la riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste;
k) transmit centrului zonal de inscriere, la care este arondata unitatea scolara, fisele de optiuni completate, prin presedintele comisiei de inscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. In situatia in care resursele materiale si umane o permit, asigura introducerea in calculator a datelor cuprinse in fisele de inscriere si transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de inscriere la care este arondata unitatea scolara;
l) afiseaza listele de control cuprinzand candidatii arondati centrului de inscriere respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si avand precizat locul ocupat in ierarhia generala a judetului;
m) organizeaza intalnirile cu parintii si elevii, in timpul carora acestia verifica lista de control, verifica si semneaza fisele listate de calculator, daca acestea sunt corecte sau semnaleaza erorile de introducere a datelor din fisa initiala, precum si erorile din listele de control;
n) transmit centrului de inscriere fisele pe care au fost operate corecturi si observatiile privind eventuale erori in lista de control afisata;
o) transmit parintilor fisele corectate, pentru a fi semnate;
p) afiseaza, in termenul stabilit de prezentele proceduri, listele primite de la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, cuprinzand unitatile de invatamant la care au fost repartizati absolventii scolii (scolilor arondate) respective.
Art.17. (1) Comisia din centrul zonal de inscriere este alcatuita din:
a) presedinte - inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, avand competente de nivel avansat in operarea pe calculator.

(2) Comisia de admitere judeteana poate decide numirea unor vicepresedinti ( directori, directori adjuncti, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competente de operare pe calculator) in comisiile din centrele zonale de inscriere, in cazul in care numarul mare al absolventilor arondati centrului respectiv o impune.
(3) Comisiile din centrele zonale de inscriere au urmatoarele atributii:

a) primesc fisele de inscriere de la scoli, pe baza de proces-verbal;
b) introduc datele de pe fise in baza de date computerizata;
c) listeaza fisele din calculator si le inmaneaza, semnate de presedintele centrului zonal de inscriere, directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire;
d) pastreaza fisele de inscriere originale, in deplina siguranta, in plicuri care se sigileaza si se semneaza, de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia, si de presedintele centrului de inscriere;
e) corecteaza eventualele greseli in baza de date computerizata, semnalate de comisiile din unitatile de invatamant gimnazial si inmaneaza directorilor unitatilor de invatamant arondate centrului fisele corectate;
f) transmit comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, baza de date, pe suport electronic, la data prevazuta de calendarul admiterii;
g) predau presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de optiuni originale.
Art. 18. (1) Comisia din centrul special de inscriere este alcatuita din:
a) presedinte - inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, avand competente de nivel avansat in operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere judeteana/ a Municipiului Bucuresti poate decide numirea unor vicepresedinti ( directori, directori adjuncti, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competente de operare pe calculator) in comisia din centrul special de inscriere, in cazul in care numarul mare al candidatilor proveniti din alte judete o impune.
(3) Comisiile din centrele speciale de inscriere au urmatoarele atributii:
a) asigura inscrierea candidatilor proveniti din alte judete, conform procedurilor prevazute la art. 16, lit. h, i, j, l m, n , o, p;
b) asigura introducerea in calculator a datelor cuprinse in fisele de inscriere;
c) transmit comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, baza de date, pe suport electronic, la data prevazuta de calendarul admiterii;
d) predau presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de optiuni originale.
Art. 19. (1) Comisia de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant liceal sau profesional;
b) secretari -secretarul unitatii de invatamant;
c) membri -cadrele didactice care evalueaza probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, daca este cazul.
(2) Comisiile de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional au urmatoarele atributii:
a) organizeaza si raspund de modul de desfasurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde este cazul;
b) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de admitere;
c) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti orice eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere, care semneaza si aplica stampila unitatii;
d) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere;
e) afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi, validate de inspectoratul scolar;
f) realizeaza inscrierea elevilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, in perioada prevazuta de prezentele proceduri;
g) organizeaza, dupa incheierea inscrierii computerizate, desfasurarea testarii pentru completarea claselor cu predare intensiva a unei limbi straine, daca este cazul.


Cap.3 Sustinerea probelor de aptitudini

Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, inscrierea se desfasoara in perioada 10-11 iunie 2008.
(2) Inscrierea pentru sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna se face direct de catre candidati, cu o anexa a fisei de inscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei model este comunicat de Comisia Nationala pana la data de 1 martie 2008.
Art.21. (1) Secretariatele scolilor generale completeaza, cu datele personale (numele, initiala tatalui, prenumele, CNP-ul, scoala si judetul de provenienta), anexele fiselor de inscriere ale absolventilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. Anexele fiselor se elibereaza solicitantilor, pana la data de 9 iunie 2008 a anului in care se organizeaza admiterea, pentru a le permite inscrierea la aceste probe. In cazul in care candidatul solicita inscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de inscriere.
(2) Anexele fiselor acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. In acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: "anexa la fisa de inscriere pentru admitere in licee sau scoli de arte si meserii" si motivul eliberarii acesteia: "participare la probe de aptitudini" sau "participare la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna".
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfasoara in perioada 12 - 15 iunie 2008.
(2) Probele de aptitudini se desfasoara in centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Aceasta poate decide daca, in urma probelor de aptitudini, candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase vocationale in specializarea pentru care au fost sustinute probele.
(3) Rezultatele probelor mentionate la alin.(1) vor fi afisate in dimineata zilei de 16 iunie 2008, la unitatile scolare care au organizat probele. In aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestatii, acolo unde procedurile prevad acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza pana la data de 17 iunie 2008.
Art.23. Absolventii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din invatamantul vocational sunt admisi pe locurile pentru care au sustinut testele/probele astfel:
a) in ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezentele proceduri, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins.
Art.24. (1) Listele finale cuprinzand candidatii declarati admisi si care s-au inscris pe locurile pentru care este necesara sustinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de catre inspectoratul scolar judetean si sunt afisate la sediul unitatii liceale la care s-au sustinut probele, pana in data de 17 iunie 2008.
(2) In data de 17 iunie 2008, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta a candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, este transmis electronic si printat comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti
(3) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, intr-un fisier separat, pana la data de 18 iunie 2008, lista candidatilor admisi la liceele vocationale, in urma promovarii probelor de aptitudini.
Listele cuprinzand candidatii admisi la liceele militare sunt trimise electronic de catre centrele judetene de admitere din judetele in care se afla unitatile de invatamant respective, intr-un fisier separat, la Centrul National de Admitere, pana la data de 1 8 iunie 2008.
(4) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admisi la liceele vocationale din lipsa de locuri, ridica, in data de 18 iunie 2008, fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini, le depun la scolile generale pe care le-au absolvit si, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la repartizarea computerizata.


Cap.4 Sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna


Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, inscrierea se desfasoara in perioada 26-28 mai 2008.
(2) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se desfasoara in perioada 30 mai - 1 iunie 2008.
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10 si Anexei IV din prezentele proceduri.
(4) Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, astfel incat candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare in respectiva limba a minoritatilor.
(5) Rezultatele probelor mentionate la alin.(1) vor fi afisate in dimineata zilei de 2 iunie 2008, la unitatile scolare care au organizat probele. In aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestatii, acolo unde, in Anexa IV, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestatiilor se afiseaza in data de 3 iunie 2008.
(6) In data de 3 iunie 2008, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a
cunostintelor de limba moderna sau materna, tabelul cu numele, initiala tatalui si prenumele
candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta a candidatilor
declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna/materna, este transmis
electronic si in scris comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
Art.26. (1) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, primesc, de la unitatea scolara la care au sustinut probele, anexa fisei de inscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, respectiv materna, in perioada 4-5 iunie 2008.
(2) Candidatii depun, la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o, anexele fiselor, pana la data de 6 iunie 2008. Anexele completate, semnate si stampilate, se vor atasa fisei de inscriere.
(3) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata.
Art.27 (1) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, intr-un fisier separat, pana la data de 16 iunie 2008, lista candidatilor promovati la tezele cu subiect unic si care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
(2) Listele mentionate la alin. (1), precum si cele mentionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, media de admitere, precum si media finala de admitere, daca este cazul.
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului National de Admitere, raspunde presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.

Cap.5 Pregatirea admiterii

Art.28. (1) Pana la data de 1 mai a anului in care se organizeaza admiterea, inspectoratele scolare vor asigura tiparirea unei brosuri, care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, adica lista unitatilor de invatamant liceal si profesional (scoli de arte si meserii), adresele acestora, planul de scolarizare acordat fiecareia pentru anul scolar pentru care se organizeaza admiterea, pe forme de invatamant (zi, seral, frecventa redusa), filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, codurile de inscriere acordate fiecarei unitati scolare/specializari (conform precizarilor din prezentele proceduri), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregatire, specializare sau profil din respectiva unitate scolara in ultimii 2-3 ani. Informatiile referitoare la licee, respectiv la scolile de arte si meserii se vor gasi pe liste separate. Brosura editata de inspectoratul scolar va contine, pentru fiecare unitate de invatamant profesional, oferta de formare profesionala, concretizata in calificari profesionale. Brosurile vor contine, de asemenea, extrase din prezentele proceduri: algoritmul de repartizare, modalitati de departajare, modul de completare a fiselor de inscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de inscriere, precum si adresele de internet (la nivel national sau local) de unde se pot lua cele mai importante informatii despre admitere. In brosura vor fi cuprinse si informatiile referitoare la locurile speciale acordate candidatilor romi: conditiile de inscriere, data limita de inscriere, liceele si scolile de arte si meserii la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Brosura va cuprinde intr-un paragraf special informatiile referitoare la sustinerea probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, prezentand graficul inscrierii la aceste probe si graficul lor de desfasurare. In fiecare dintre aceste brosuri se va afla si o fisa-model de inscriere.
(2) Brosura mentionata la alin. (1), tiparita intr-un numar de exemplare mai mare decat numarul elevilor de clasa a VIII-a din judet/municipiul Bucuresti, va fi difuzata acestora, cel mai tarziu pana la data de 5 mai a anului in care se organizeaza admiterea. Fiecare unitate de invatamant va primi un numar suplimentar de exemplare, pentru candidatii din seriile anterioare si pentru comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial. Inspectoratul scolar va pastra un numar de exemplare pentru candidatii proveniti din alte judete si pentru cei din seriile anterioare care implinesc 18 ani pana la data de 14 septembrie inclusiv a anului in care se organizeaza admiterea. Candidatilor din alte judete li se va distribui brosura la centrul special de inscriere.
(3) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor lua toate masurile ca informatiile cuprinse in brosura sa fie corecte si complete. Nu se admite operarea de modificari in brosura, dupa transmiterea acesteia la unitatile de invatamant.
(4) Pana la data de 15 mai a anului in care se organizeaza admiterea, cinci exemplare din brosura fiecarui judet/municipiul Bucuresti vor fi trimise la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Directiei Generale Management Invatamant Preuniversitar. Versiunea electronica a brosurii va fi trimisa, pana la aceeasi data, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Serviciului Informatizare.
Art.29. (1) Informatiile cuprinse in brosura vor fi puse la dispozitia parintilor si a elevilor si vor fi prezentate in sedinte de instruire, organizate in acest scop in perioada 5 mai - 6 iunie
2008.
(2) In situatia in care parintii doresc inscrierea elevilor la unitati scolare situate in alt judet, acestia isi iau informatiile referitoare la reteaua scolara direct de la centrele speciale de inscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale judetelor respective pentru candidatii din alte judete.
Art.30. (1) Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceele si in scolile de arte si meserii din judetul de provenienta se face, in perioada prevazuta de grafic, la scolile generale pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii care participa la admitere in alte judete se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic.
(2) Inscrierea candidatilor la admitere se face prin completarea fiselor de inscriere, conform modelului stabilit de Comisia Nationala de Admitere si transmis comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana la data de 1 martie a anului in care se organizeaza admiterea.
(3) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pot transmite in unitatile de invatamant gimnazial doar modelul electronic al fisei de inscriere. In unitatile de invatamant gimnazial, fisele de inscriere se completeaza electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate si sunt date elevilor pentru completarea optiunilor. Fisele de inscriere respecta intocmai modelul transmis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si sunt tiparite fata-verso.
(4) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti raspund de tiparirea si de transmiterea la scolile respective a fiselor de inscriere intr-un numar suficient, pentru a asigura inscrierea tuturor candidatilor din fiecare scoala generala.
Art.31. Secretariatele scolilor completeaza, pana la data de 9 iunie 2008, pe fisele de inscriere: codul acordat unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, media generala la tezele cu subiect unic, notele obtinute in cadrul tezelor cu subiect unic la limba si literatura romana, la matematica, istorie/geografie si la limba si literatura materna, daca este cazul. Completarea fiselor de inscriere se face electronic.
Art.32. (1) Fiecare unitate de invatamant gimnazial completeaza si listeaza din calculator, pentru prima etapa de admitere, o singura fisa de inscriere pentru fiecare absolvent, care este semnata si stampilata de directorul scolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de inscriere se considera tentativa de frauda si atrage dupa sine sanctionarea penala, civila, administrativa sau disciplinara a vinovatilor, dupa caz.
(2) Pentru candidatii care au sustinut si promovat probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, fisa de inscriere listata pentru prima etapa de admitere are anexata, in original, fisa cu rezultatele la probe, semnate si stampilate de directorul unitatii de invatamant la care acestea au fost sustinute.
(3) Pentru a doua etapa de admitere, se va completa o noua fisa de inscriere, pentru candidatii care au participat la prima etapa, dar nu au fost repartizati.
Art.33. Dupa incheierea introducerii in calculator a datelor personale ale candidatilor si a mediilor/notelor prevazute in fisa de inscriere, comisia de inscriere din fiecare unitate de invatamant gimnazial afiseaza, pana la data de 10 iunie 2008, lista cuprinzand candidatii din centrul respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde si notele/mediile mentionate la alin.(1) si (2).
Art.34. Directorii unitatilor de invatamant gimnazial semneaza si raspund de transcrierea corecta a datelor in fisele de inscriere ale elevilor din scoala respectiva.


Cap.6 Completarea fiselor de inscriere ale candidatilor

Art.35. Directorii unitatilor de invatamant gimnazial stabilesc, pana la data de 5 mai a anului in care se desfasoara admiterea, graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a.
(2) Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a care au promovat tezele cu subiect unic se desfasoara in perioada 12 -20 iunie 2008. La fiecare sedinta, participa elevii, parintii/tutorii legal instituiti (un parinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administratie al unitatii scolare. Parintii/tutorii legal instituiti semneaza un proces-verbal de instruire.
Art.36. (1) In cadrul acestor sedinte, elevii si parintii sunt informati asupra rezultatelor obtinute prin tezele cu subiect unic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si asupra ierarhiei absolventilor de clasa a VIII-a din judet/municipiul Bucuresti. Pentru aceasta, inspectoratele scolare transmit, pana in data de 11 iunie 2008, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, numarul de absolventi pe transe de medii de admitere, precum si locul ocupat in ierarhia judetului/a municipiului Bucuresti de fiecare absolvent, in functie de media de admitere. Unitatile scolare gimnaziale pun la dispozitia elevilor si parintilor aceste informatii.
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va fi afisa zilnic, in perioada de completare a optiunilor, pe site-ul inspectoratului, situatia inscrierilor la centrul special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte judete: numar de candidati inscrisi, pe transe de medii. Unitatile de invatamant gimnazial pun la dispozitia candidatilor si parintilor aceste informatii.
Art.37. In cadrul sedintelor mentionate la Art. 36, elevilor si parintilor li se recomanda completarea unui numar suficient de optiuni in fisa de inscriere, pentru a-si asigura repartizarea, tinand seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele/scolile de arte si meserii respective in anul precedent. Se va atrage atentia parintilor asupra faptului ca necompletarea unui numar suficient de optiuni poate duce la nerepartizarea elevului sau la nerepartizarea acestuia corespunzator mediei sale.
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participa la inscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza parintii asupra faptului ca trebuie sa faca optiuni realiste, alegand licee sau scoli de arte si meserii la care media de admitere din anii precedenti este apropiata (in aceeasi transa de medii) cu media de admitere a candidatului.
(2) Personalul scolii nu influenteaza in nici un fel parintii si elevii in completarea optiunilor, dar ii consiliaza, prezentandu-le toate informatiile necesare, inclusiv riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste,
pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza.
Art.39. (1) Candidatii completeaza pe fisa de inscriere, in ordinea descrescatoare a preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.
(2) Candidatii sunt avertizati ca, pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face intr-o limba a unei minoritati nationale, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva, sustinand tezele cu subiect unic la aceasta disciplina, sau au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art. 10 din prezentele proceduri. In caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.
(3) Candidatii sunt avertizati ca, pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face in regim bilingv, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor Art.11 din prezentele proceduri. In caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.
Art.40. Parintilor li se aduce la cunostinta numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de invatamant, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire, caruia i s-a acordat un cod. De asemenea, parintii sunt informati cu privire la precizarile din Art.6, alin. (2) si alin.(3) al prezentelor proceduri.
Art.41. Exemplu de completare a optiunilor:
1. Daca prima optiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu -cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are in brosura codul 107, atunci elevul va completa pozitia 1 din fisa astfel:

1.

1 I 0 I 7

2. Daca a doua optiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinte sociale - cursuri de zi, care are in brosura codul 279, atunci elevul va completa pozitia 2 din fisa astfel:

2.

2 I 7 I 9

3. Daca optiunea cu numarul 34 este pentru scoala de arte si meserii Mercur, domeniul Mecanica, cursuri de zi, care are in brosura codul 498, atunci elevul va completa pozitia 34 din fisa astfel:

34.

4 I 9 I 8

4. Celelalte optiuni pentru licee, scoli de arte si meserii se completeaza in acelasi mod, in ordinea descrescatoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecarei optiuni.
5. Numele unitatilor de invatamant si codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
Art.42. Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea
celorlalte date inscrise in fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat isi poate copia in fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, in ordinea descrescatoare a preferintelor exprimate.
Art.43. (1) Completarea listei de optiuni se va face de catre candidat in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, impreuna cu candidatul, vor semna fisa de inscriere.
(2) Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul lor, sa verifice corespondenta codurilor inscrise in fisa cu optiunile exprimate, avand in vedere ca o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.
Art.44. (1) Absolventii care doresc sa participe la admitere in alt judet, primesc, pana in data de 9 iunie 2008, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o, fisa de inscriere, completata cu datele personale si cu rezultatele obtinute la tezele cu subiect unic, cu media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu media de admitere, cu media generala la tezele cu subiect unic. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta, ci la centrul special de inscriere din judetul in care se doreste repartizarea.
(2) Fisele acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. In acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: "fisa de inscriere pentru admitere in licee, scoli de arte si meserii" si motivul eliberarii fisei: "participare la admitere in alt judet".
(3) Candidatii mentionati la alin. (1) se vor inscrie direct cu aceasta fisa in judetul in care doresc sa fie repartizati.
Art.45. Candidatii care au sustinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi la clasele respective, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, in perioada prevazuta de calendar, isi completeaza fisele de optiuni la centrul zonal de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la admiterea computerizata.
Art.46. (1) Transmiterea fiselor de inscriere de la scoli la centrele zonale de inscriere si introducerea datelor de pe fise in baza de date computerizata se va face, pe masura completarii fiselor de inscriere, in perioada 12 - 21 iunie 2008, in baza unei programari facute de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Acolo unde exista dotarea necesara si personalul calificat, introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisa si a optiunilor se va face direct la scoala de provenienta a absolventului. Informatia in format electronic va fi transmisa, de asemenea, centrelor zonale de inscriere.
(2) Directorul unitatii gimnaziale va sigila toate fisele de inscriere ale absolventilor scolii, completate cu optiuni si le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de inscriere la care este arondata scoala. Predarea - primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal.
(3) Pe masura ce primeste fisele de optiuni de la diferite scoli, comisia din centrul zonal de inscriere asigura introducerea in baza de date computerizata a datelor de pe fise.
(4) Dupa introducerea integrala in calculator a datelor pentru elevii unei scoli, fisele din calculator vor fi listate, semnate de presedintele centrului de inscriere si inmanate directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fisele de inscriere originale sunt puse in plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului zonal de inscriere.
Art.47 (1) In perioada 13 - 22 iunie 2008, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, in prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev.
(2) In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de inscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informatia la centrul zonal de inscriere, care procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza in centrul zonal de inscriere, in dosarul cu documente al comisiei de inscriere, iar fisa corectata se inmaneaza directorului, care o transmite parintilor si candidatului, pentru a fi semnata.
(3) Corectarea fiselor elevilor inscrisi din alte judete se face in centrul in care s-a facut inscrierea acestor candidati, in perioada prevazuta in grafic.
(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si raman in posesia parintelui/tutorelui candidatului. In cazul in care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramane atasat fisei initiale.
(5) De asemenea, in cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii generale, conform Art. 24, alin. (5), precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din lista.
(6) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial are obligatia de a verifica prezenta, pe lista de control afisata, a tuturor elevilor arondati centrului si de a semnala comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti neregulile sesizate.
Art.48. (1) Dupa incheierea verificarii fiselor listate din calculator si corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de inscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana 23 iunie 2008.
(2) Presedintele comisiei din centrul zonal de inscriere, insotit de vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si le preda, cu proces-verbal de predare-primire, presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti. Predarea fiselor originale se face pana pe data de 23 iunie 2008.
(3) Presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti raspunde, in mod direct, de pastrarea in siguranta a fiselor originale. Acestea se pastreaza in centrul judetean de admitere timp de doi ani de la incheierea admiterii.
Art.49. In data de 24 iunie 2008, in intervalul de timp stabilit de catre Centrul National de Admitere si comunicat fiecarui judet, baza de date va fi transmisa de la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere. Presedintele fiecarei comisii de admitere judetene/a municipiului Bucuresti va confirma telefonic si in scris, pana la data de 24 iunie 2008, ora 22, incheierea operatiei de transmitere a bazei de date catre Centrul National de Admitere.


Cap.7 Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor

Art.50. (1) In data de 25 iunie 2008, Centrul National de Admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidati inscrisi in mai multe judete, candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.
(2) Corectarea erorilor mentionate anterior se face pana la data de 26 iunie 2008 si se confirma la Centrul National de Admitere, pana la ora 22 a aceleiasi zile.
(3) Pana la data de 27 iunie 2008, se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor, inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la Art. 5 din prezentele proceduri. Nu se iau in considerare:
(i) optiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la
Art.3,
(ii) optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau pentru clase
bilingve, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva sau
care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art.10
(iii) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a
cunostintelor de limba ba moderna, prevazuta in prezentele proceduri.
(4) Pana la data de 28 iunie 2008, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti
tiparesc si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de
inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:
a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional din judet/municipiul Bucuresti, dupa incheierea primei etape de admitere.
(5) La incheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judetean/al
municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista
tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii
de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective, cel mai tarziu pana la data de 29 iunie
2008.
Art.51. (1) La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii din seria curenta, indiferent de varsta, si cei din seriile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data de septembrie 2008 inclusiv si care se afla in una din situatiile: au participat si au ramas nerepartizati dupa prima etapa, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.
(2) Candidatii care nu au participat la prima etapa de repartizare, completeaza fisa de optiuni, in perioada 30 iunie - 8 iulie 2008. In aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizati. Completarea optiunilor de catre candidatii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienta sau la centrul special de inscriere pentru candidatii din alte judete.
(3) In situatia in care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, inscrierea candidatilor pentru aceste probe se face in 4 iulie 2008, iar sustinerea probelor se face in perioada 5-6 iulie 2008. Afisarea rezultatelor finale se face in 7 iulie 2008. Candidatii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile in data de 8 iulie 2008 si participa la repartizarea computerizata.
(4) Introducerea noilor baze de date in calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac in perioada 1-9 iulie 2008.
(5) In data de 10 iulie 2008, pana la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul judetean /al municipiului Bucuresti de admitere, care le transmite la Centrul National de Admitere, in aceeasi zi, pana la ora 22.
(6) Pana la data de 12 iulie 2008, Centrul National de Admitere realizeaza repartizarea
computerizata a candidatilor din a doua etapa de admitere.
(7) Pana la data de 14 iulie 2008, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc
si afiseaza, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere
pentru absolventii proveniti din alte judete:
a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti, dupa incheierea celei de a doua etape de admitere.
Art.52. La incheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitatii respective cel mai tarziu pana la data de 14 iulie 2008.
Art.53. (1) In perioada 30 iunie - 18 iulie 2008, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.
(2) Inscrierea la licee si scoli de arte si meserii a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:
a) cererea de inscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
c) adeverinta cu notele obtinute la tezele unice;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.

(3) Candidatii care, in perioada mentionata la alin. (1), nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.
(4) Unitatile de invatamant liceal si profesional de stat transmit comisiei judetene de admitere, pana la data de 19 iulie 2008, situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii unor candidati repartizati in sesiunea de admitere.
Art.54. (1) In perioada 21 - 23 iulie 2008, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.
(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului.
(3) Deciziile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare intr-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar.
(4) In perioada mentionata la alin. (1), dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.
(5) Absolventii clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in perioada mentionata la aliniatul (1) si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, precum si cei care si-au incheiat situatia scolara ulterior desfasurarii etapelor de admitere mentionate anterior vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere la liceu si la scoala de arte si meserii. Repartizarea se face in perioada 1-10 septembrie 2008, tinand cont de criteriile prevazute in prezentele proceduri, in baza hotararilor comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.
(6) Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeteana/ a municipiului
Bucuresti, conform alineatelor (1) si (5), se transmit Centrului National de Admitere, pana la data
de 12 septembrie 2008.
(7) Daca, la incheierea etapelor de admitere mentionate in prezentele proceduri, mai exista locuri
vacante la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor
de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pot
decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, in perioada 1-5 septembrie 2008.
Graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facut publice pana la data
de 1 august 2008, prin afisare la sediul unitatilor de invatamant gimnazial. Admiterea candidatilor pe locurile disponibile se face in conformitate cu prezentele proceduri.

Cap.8 Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

Art.55. (1) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc, cu avizul Comisiei Nationale de Admitere, si anunta, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, pana la data de 15 mai 2008, unitatile de invatamant, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi, pe baza masurilor afirmative, promovate in contextul Strategiei guvernamentale privind imbunatatirea situatiei romilor. Numarul de locuri anuntat nu mai poate fi modificat dupa data de 15 mai 2008.
(2) Locurile speciale pentru candidatii romi se vor aloca, peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 30 de elevi la clasa.
(3) Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pana la data de 10 iunie 2008, ora 16. Orice cerere depusa dupa aceasta data nu mai este luata in considerare.
(4) Candidatii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la Art. 53, lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie.
(5) In perioada 12-14 iunie 2008, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti asigura repartizarea candidatilor romi care au depus cereri pana la data mentionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere/de absolvire si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in sedinta publica. Conform Art.2 din prezenta metodologie, pot fi repartizati la licee doar candidatii care au promovat tezele cu subiect unic; candidatii care nu au promovat aceste teste pot fi repartizati la scoli de arte si meserii, pe locurile speciale pentru romi.
(6) In situatia in care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, mentionate la Art. 54.
Art.56. (1) Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special (licee, scoli de arte si meserii) se organizeaza de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in perioada 16 - 17 iunie 2008.
(2) Locurile alocate invatamantul liceal si profesional special sunt anuntate in brosura de admitere, intr-o lista separata, care va purta mentiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. Vor fi precizate in brosura locul si data in care se va face repartizarea candidatilor pentru invatamantul special, precum si conditiile specifice de inscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.).
(2) Repartizarea pe locurile din unitatile de invatamant special se face in functie de tipul si gradul de deficienta, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupa caz, si in functie de optiuni.


Cap.9 Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

Art.58. (1) Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 14 septembrie 2008, inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul scolar.
(2) Centrul special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 14 septembrie 2008 inclusiv este anuntat prin afisare la sediul inspectoratului si in toate unitatile de invatamant gimnazial, pana la data de 1 mai 2008. El este de asemenea anuntat in brosura cuprinzand informatiile referitoare la admitere.
(3) Depunerea dosarelor de inscriere se face in perioada 24-26 iulie 2008, la centrul mentionat. Dosarele contin urmatoarele acte:

a) cererea de inscriere;
b) certificatul de nastere si cartea de identitate (daca este cazul), in copie legalizata;
c) certificatul de promovare a tezelor cu subiect unic (daca este cazul);
d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.

(4) Calendarul admiterii candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 14 septembrie 2008 inclusiv este anuntat de inspectoratul scolar pana la data de 15 iulie 2008 si este afisat la sediul inspectoratului scolar si la centrul mentionat la alin. (1).
(5) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face in perioada 28-30 iulie 2008, pe locurile anuntate de inspectoratul scolar in brosura de admitere.
(6) Repartizarea se face in sedinta publica, in doua etape. In prima etapa, sunt repartizati candidatii care au promovat testele nationale/ examenul de capacitate, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a optiunilor. In a doua etapa, sunt repartizati candidatii care nu au promovat testele nationale sau examenul de capacitate, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.


Cap.10 Dispozitii finale


Art.59. Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul liceal sau profesional de stat, conform prevederilor din prezentele proceduri. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.
Art.60. (1) Brosura mentionata la art. 28 va cuprinde, intr-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre liceele si scolile de arte si meserii particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere in clasa a IX-a.
(2) Nu se vor aloca, pentru unitatile de invatamant particulare mentionate la alin. (1), coduri, iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata.
(3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate sau acreditate, se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare scoala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art.61. (1) Elevii care au ramas cu situatia neincheiata la data de 6 iunie 2008, isi vor incheia situatia in perioada 25-30 august 2008 si vor fi repartizati in clasa a IX-a de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti in perioada 1-10 septembrie 2008, conform prevederilor Art.54.
(2) In situatia in care un elev aflat in situatia mentionata la alin. (1) nu a participat la una din tezele cu subiect unic sustinute la o disciplina intr-un semestru, in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, nota care lipseste se va inlocui cu nota obtinuta la examenul pentru incheierea situatiei la disciplina respectiva pe semestrul in cauza.
(3) In situatia in care un elev aflat in situatia mentionata la alin. (1) nu a participat la nici una din tezele cu subiect unic sustinute la o disciplina, in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic va intra, pentru disciplina respectiva, nota obtinuta la examenul anual pentru incheierea situatiei. Media la tezele cu subiect unic se va calcula ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele existente.
Art.62. Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii, se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.
Art.63. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev, decat este prevazut in prezentele proceduri, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentelor proceduri vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
Art. 64. Comisia Nationala de Admitere poate decide, in situatii justificate, sa afiseze in avans sau mai tarziu, fata de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzand repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a Vlll-a.
Art. 65. In termen de 120 de zile de la aprobarea prezentului ordin, Ministerial Educatiei, Cercetarii si Tineretului publica ordinul prin care se reglementeaza modul de plata a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2008-2009.

 

 

Sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/8483